Mục tiêu chất lượng

  • Kiểm tra chặt chẽ chất lượng nguyên liệu đầu vào, bán thành phẩm, thành phẩm của quá trình sản xuất.
  • Thành phẩm đạt tiêu chuẩn đã đăng ký với các cơ quan chức năng Nhà nước.
  • Trang bị bổ sung hệ thống máy móc tự động để kiểm soát tốt quá trình sản xuất.
  • Nghiên cứu, phát triển các sản phẩm không sử dụng kháng sinh, tạo sản phẩm từ vật nuôi an toàn, giàu dinh dưỡng.